ІСТОРИЧНІ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОСНОВ ФІЛОСОФІЇ ДИЗАЙНУ

Natalia Sergeieva

Анотація


У статті розглянуто історичний та культурологічний підходи до осмислення проблем ідеологічно-концептуальної сутності художньо-проектної діяльності дизайну наприкінці ХІХ – на початку ХХІ століття. Виявлено значення цих підходів і самостійний внесок для розвитку як теоретичних, так і практичних аспектів дизайну. З’ясовано обумовленість виникнення розглянутих підходів, завдання й характерні ознаки їх впливу на формування засад філософії сучасного дизайну. Припущено, що саме в межах філософії дизайну можливо об’єднати розрізнену інформацію з історії, культурології, естетики, антропології, соціології та інших дисциплін і представити її як окрему науку, яка буде спроможною охопити вивчення сутнісних змістів діяльності дизайну на тому чи іншому хронологічному або ж географічному відрізкові його розвитку.

Ключові слова


дизайн; філософія дизайну; історичний підхід; культурологічний підхід

Посилання


Bezmozdin, L. N. (1987). Design in modern culture, Iskusstvo v sisteme kul’tury [Art in the system of culture], Leningrad, Nauka, Leningr. otd. pp. 163–167. (in Russian).

Boychuk, A.V. (2013). Prostanstvo dizayna [Design space]. Kharkov, Nove slovo. (in Russian).

Bystrova, T. Yu. (2003). “The phenomenon of things in design: Philosophical and cultural analysis”. Thesis abstract for Doct. Sc. (Philosophy), 09.00.13, Ekaterinburg, 42 p. (in Russian)

Danylenko, V. Ya. (2006). “Ukraine’s Design in the World Context of Art and Design Culture of the Twentieth Century (National and Global Aspects)”, Thesis abstract for Doct. Sc. (Art Studies), 05.01.03, Lviv, 36 p. (in Ukrainian).

Minervin, G. B., Shimko, V. T., Efimov, A. V. et al. (2004), Dizayn. Illyustrirovannyy slovar’-spravochnik [Design. Illustrated Dictionary-Directory], Moscow, Arkhitektura-S. (in Russian).

Kagan, M. S. (1966). Cognition and evaluation in art, Problema tsennosti v filosofii [The problem of value in philosophy], Moscow. (in Russian).

Koveshnikova, N. A. (2016). Istoriya dizayna [History of design], Moscow, Omega-L. (in Russian).

Lavrent’ev, M. (2016). Dizayn v prostranstve kul’tury. Ot art-ob’ekta do eklektiki [Design in the space of culture. From the art object to the eclectic], Moscow, Al’pina Pablisher. (in Russian).

Lukov, V. A. and Ostanyn, A. A. (2007). Dizayn: tezariusnyy analiz: Nauch. Monografiya [Design: Thesaurus analysis: scientific monograph], Moscow, Moscow State University. (in Russian).

Pigulevskiy, V. O. (2014). Dizayn i kul’tura [Design and Culture], Moscow, Gumanitarnyy tsentr. (in Russian).

Rozenson I.A. (2008) Osnovy teorii dizayna: uchebnik dlya vuzov [Fundamentals of Design Theory: textbook for high schools], Saint Petersburg, Piter. (in Russian).

Fill, P. and Fill, S. (2014). Istoriya dizayna [History of design]. Moscow, Kolibri. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Безмоздин Л. Н. Дизайн в современной культуре / Л. Н. Безмоздин // Искусство в системе культуры ; [сост. и отв. ред. М. С. Каган]. – Ленинград : Наука, Ленингр. отд., 1987. – С. 163–167.

2. Бойчук А. В. Пространство дизайна / А. В. Бойчук. – Харьков : Нове слово, 2013. – 367 с.

3. Быстрова Т. Ю. Феномен вещи в дизайне: Философско-культурологический анализ: автореф. дис. на соискание ученой степени доктора философских наук: спец. 09.00.13 – “Философская антропология, религиоведение, философия культуры” / Т. Ю. Быстрова. – Екатеринбург, 2003. – 42 с.

4. Даниленко В. Я. Дизайн України у світовому контексті художньо-проектної культури ХХ століття (національний та глобалізаційний аспекти): автореф. дис. на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства: спец. 05.01.03 – “Технічна естетика” / В. Я. Даниленко. – Львів, 2006. – 36 с.

5. Дизайн. Иллюстрированный словарь-справочник / Г. Б. Минервин, В. Т. Шимко, А. В. Ефимов и др. – М. : “Архитектура-С”, 2004. – 288 с.

6. Каган М. С. Познание и оценка в искусстве / М. С. Каган // Проблема ценности в философии. – М., 1966. – 262 с.

7. Ковешникова Н. А. История дизайна / Н. А. Ковешникова. – М. : Омега-Л, 2016. – 256 с.

8. Лаврентьев М. Дизайн в пространстве культуры. От арт-объекта до еклектики / М. Лаврентьев. – М. : Альпина Паблишер, 2016. – 152 с.

9. Луков В. А. Дизайн: тезариусный анализ: науч. монография / В. А. Луков, А. А. Останин. – М. : МГУ, 2007. – 129 с.

10. Пигулевский В. О. Дизайн и культура / В. О. Пигулевский. – М. : Гуманитарный центр, 2014. – 316 с.

11. Розенсон И. А. Основы теории дизайна: учебник для вузов / И. А. Розенсон. – СПб. : Питер, 2008. – 219 с.

12. Филл П. История дизайна / П. Филл, Ш. Филл. – М. : Колибри, 2014. – 512 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.