Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

Згідно вимог Міністерства освіти і науки України, наукові статті повинні мати такі необхідні елементи:

 

 • Актуальність проблеми у загальному вигляді
 • Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;
 • Формулювання мети статті;
 • Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • Висновки з даного дослідження;
 • Список використаних джерел та літератури;
 • References (література латиницею).

 

 

Вимоги до електронного варіанту

Для оригінал-макета використовується формат А4 з такими полями:

Верхнє та нижнє поля –2 см, ліве поле – 3 см, праве поле – 1,5 см.

Шрифт набору – Times New Roman.

Розмір шрифту – 14.

Міжрядковий інтервал – 1,5

 

Розташування структурних елементів статті:

1) УДК;

2) прізвище, ім’я, по-батькові автора (авторів), вчений ступінь, вчене звання, посада і місце роботи (українською та англійською мовами);

3) ORCID iD;

4) адреса електронної пошти автора;

5) назва статті та анотація українською, російською, англійською мовами. 400–500 знаків українська та російська анотації, англійська анотація – не менше 3000 знаків) У назвах статті скорочення не допускаються!!!;

6) ключові слова українською, російською, англійською мовами;

7) текст статті;

8) список використаних джерел та літератури оформлюється згідно з вимогами відповідно до ДСТУ 8302 : 2015. Джерела наводяться мовою оригіналу в алфавітному порядку;

9) References (література латиницею) необхідно наводити повністю окремим блоком, повторюючи список літератури, наданий національною мовою.

10) До статті додаються відомості про автора: прізвище, ім’я, по-батькові, вчений ступінь, вчене звання, посада і місце роботи, контактний телефон,
електронна пошта (e-mail).

 

– посилання у тексті позначаються у квадратних дужках, наприклад
[1, с. 16], [3, арк. 10; 4, с. 70];

– лапки подаються в такому вигляді “   ”.

 

Рукописи, що не відповідають вказаним вимогам, не приймаються до публікації.

 

 

Довідки за телефоном:098 265 43 82; 097 359 18 62 – Cмоляк Олег Степанович

Адреса електронної пошти smolyak.te@gmail.com

 

 

Зразок анотації

 

У статті досліджено становлення вітчизняного репертуару для кларнету як сольного концертного інструменту впродовж ХХ ст. Розглянуто історичну проекцію виникнення сольних, в тому числі камерних та концертних жанрів української кларнетової музики. Охарактеризовано провідні кларнетові композиції на різних етапах розвитку, окреслено специфіку трактування тембрально-сонорних якостей інструменту в творчості українськаих композиторів.

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ

ПРИСТАТЕЙНОЇ БІБЛІОГРАФІЇ ЛАТИНИЦЕЮ (REFERENCES)

 

Правильний опис використаних джерел у списках літератури є запорукою того, що цитована публікація буде врахована в оцінці наукової діяльності авторів, а також – організації, регіону, країни.  За цитованістю журналу визначають його науковий рівень, авторитетність, ефективність діяльності його редакційної ради тощо. Під час складання списків літератури важливо розуміти, що чим більше будуть ці посилання відповідати вимогам до джерел, тим легше їх сприйматиме система. І чим ретельніше автори поставляться до наданої ними інформації, тим точнішими будуть статистичні та аналітичні дані про них у системі, отже – у рейтингах.

Відповідно, найбільш значущими складовими бібліографічних посилань є прізвища авторів та назви видань. Причому для того, щоб всі автори публікації були враховані в системі, необхідно в опис статті вносити всіх авторів, не скорочуючи перелік до трьох, як це рекомендовано чинними у нас державними стандартами.

Список літератури (References) у романській абетці необхідно наводити повністю окремим блоком, повторюючи список літератури, наданий національною мовою, незалежно від того, є в ньому іноземні джерела чи немає. Якщо в списку є посилання на іноземні публікації, вони повністю повторюються у списку, наведеному у латиниці.

Статті з електронних журналів описуються аналогічно друкованим виданням з доповненням даних щодо адреси доступу. Найточніше дозволяє ідентифікувати електронні публікації запроваджений порівняно недавно унікальний ідентифікатор, який використовують практично всі провідні закордонні журнали для ідентифікації своїх статей – DOI (Digital Object Identifier).

Отже, при складанні посилань у публікаціях необхідно:

1. Дотримуватись однієї з поширених систем транслітерації.

2. Відмовитися від використання національного стандарту на користь міжнародних.

3. Однотипно подавати інформацію про два основних елементи описів – авторів і джерело.

4. Не перевантажувати посилання транслітерацією назв статей, або наводити до них також і переклад.

5. За наявності перекладної та національної версії періодичного видання для посилань обирати перекладну.

Перелік літературних джерел латиницею (REFERENCES) повністю відповідає переліку літературних джерел мовою оригіналу (ЛІТЕРАТУРА). У ньому можна виділити такі елементи для перекладу:

1)                 прізвище та ініціали автора;

2)                 назва статті;

3)                 назва книги;

4)                 назва періодичного видання, де опубліковано статтю;

5)                 назва видавництва, а також форми власності юридичних осіб;

6)                 назва міста;

7)                 назва конференцій;

8)                 пояснювальні слова, словосполучення та скорочення.

Для кожного з вищенаведених елементів переклад англійською мовою має свої особливості.

 1. Прізвище автора, ініціали наводяться відповідно до правил транслітерації (Постанова КМ України № 55 “Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею” від 27.01.2010 р.).

Пунктуація має бути такою:

-                     для одного автора після прізвища ставиться кома, потім ініціали: Richardson, A.

-                     Для двох і більше авторів прізвища перераховуються через кому, а перед прізвищем останнього автора ставиться and: Richardson, A. and Brown, B.

Прізвища іноземних авторів потрібно наводити в оригіналі, не застосовуючи транслітерацію, адже це може призвести до спотворення інформації.

 1. Назва статті перекладається англійською мовою власноруч, або наводиться відома англійська назва у разі її існування на час посилання.
 2. Назва книги, яка видана російською або українською мовою, подається у транслітерації з мови оригіналу і супроводжується перекладом англійською мовою у квадратних дужках.

Якщо книга видана у перекладі з англійської, потрібно наводити її оригінальну англійську назву, зворотний переклад з російської/української мови може призвести до спотворення інформації.

 1. Назва періодичного видання, у якому опублікована стаття, подається у транслітерації (або англійською мовою, за наявності офіційної англомовної назви видання). Правильну назву періодичних видань необхідно уточнювати на їх офіційних сайтах або користуватись іншими достовірними джерелами.

Якщо використовується скорочена назва видання, необхідно переконатися, що вона є загальноприйнятою. У інших випадках застосовується повна назва видання. Застосовувати власно скорочену назву не можна.

 1. Назва видавництва (підприємства, установи, організації), а також форм власності подається у транслітерації (Наукова думка – Naukova dumka, Высшая школа – Vysshaia shkola, Вища школа – Vyshcha shkola, ЗАТ “Фірма Едельвейс” – ZAT “Firma Edelveis”).

Якщо видавництво має офіційну зареєстровану англійську назву, то слід наводити саме її. Якщо видавництво зареєстроване за межами СНД, то для скорочень найменувань форм власності слід використовувати англомовний аналог: Ltd., Inc., JSC  тощо.

 1. Назва міста та країни видання наводиться англійською мовою повністю (Київ – Kyiv, Лондон – London, Україна – Ukraine).
 2. Назви конференцій перекладаються англійською; для міжнародних конференцій застосовується офіційна англомовна назва.
 3. Пояснювальні слова та словосполучення перекладаються англійською, а їхні скорочення замінюються англійськими аналогами.

Перелік деяких найбільш поширених скорочень та їх переклад:

частина 1

том 1, Т.1

С. 12–15, 123 с.

№ 1

Випуск 1

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата … наук

Матеріали IV Міжнародної конференції

 

Навчальний посібник

Підручник для ВНЗ

Науково-технічний збірник статей

 

від 10.12.2012

монографія

та інші

part 1

volume 1, Vol. 1

pp. 12–15, 123 p.

no. 1

issue 1, Iss. 1

Thesis abstract…cand.sc.

 

Proceedings of the 4th International conference (Proc. 4th Int. Conf.)

tutorial

high school textbook

Scientific-and-technical (Sci.-Tech.) collected works

dated December 10, 2012

monograph

et al.

 

Загальноприйняті скорочення, які зустрічаються у посиланнях на матеріали конференцій:

Annals

Annual

Colloquium

Conference

Congress

Convention

Digest

Exposition

International

Meeting

National

Proceedings

Record

Symposium

Technical Digest

Technical Paper

Workshop

First, Second, Third, Fourth/nth…

Ann.

Annu.

Colloq.

Conf.

Congr.

Conv.

Dig.

Expo.

Int.

Meeting

Nat.

Proc.

Rec.

Symp.

Tech. Dig.

Tech. Paper

Workshop

1st, 2nd, 3rd, 4th/nth

 

 1. Точні посилання – на конкретні статті та розділи книг вказується діапазон сторінок (рр. 10–46) На електронні ресурси наводиться повний URL (Uniform Resource Locator) публікації та дата доступу (access date).
 2. Рік публікації вказується у круглих дужках після списку прізвищ усіх авторів: Richardson, A. (1988); Ingram, T.N., Schwepker, I.H., and Hutson, D. (1992).

 

 

 

ТРАНСЛІТЕРАТОРИ

 

http://ukrlit.org/transliteratsiia        українська транслітерація

 

http://translit.net/ru/bgn/                   російська транслітерація

 

 

 

 

Приклади оформлення різних видів джерел:

Книги:

Лоза Юліян. Коротка історія села Петриків. Тернопіль : Поліграфіст, 2002. 108 с.

Loza, Yulian (2002). Korotka istoriya sela Petrykiv [Brief history of thevillage ofPetrykiv], Ternopil: Poligrafist. (in Ukrainian).

 

Перекладні видання:

Дезоер Ч. А., Ку Э. С. Основы теории цепей / Перев. с англ. под ред. С.М.Петрова. М. : Связь, 1976. 200 с.

Dezoer, Ch.and Ku, E. (1976). Osnovy teorii tsepey [Fundamentals of Circuit Theory], Translated by Petrov, S.M., Mosсow: Svyaz. (in Russian).

 

Статті у журналах:

Степанюк С. Аматорські театральні колективи та сценічні постановки на території Волинського воєводства. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Історичні науки. Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2010. Вип. 1. С. 70–76.

Stepanyuk, S. (2010). Amateur theatrical groups and stage productions in the Volyn voivodeship, Naukovyі visnyk Volynskogo nacionalnogo universytetu imeni Lesi Ukrainky. Seriya: Istorychni nauky [Scientific Journal of Volyn Lesya Ukrainka National University. Series: Historical Sciences], vol. 1, Lutsk: Volyn Lesya Ukrainka National University, pp. 70–76. (in Ukrainian).

 

Смольський Л. П. Вуз руками його ректорів... Молодий медик. 2003. Червень, № 22. С. 3.

Smolskiy, L. P. (2003). Wuz rukamy уoho rektoriv [The university made by its rectors…], Molodiy medyk [Young doctor], no 22, p. 3. (in Ukrainian).

 

Польськомовні та інші закордонні видання:

Telakowska W. Kultura plastyczna w zyciu codziennym. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne, 1975. 159 s.

Telakowska, W. (1975). Kultura plastyczna w zyciu codziennym [Artistic culture in everyday life], Warszawa: Wydawnictwa Szkolne. (in Polish).

 

Dechevrens А. Le rhythme du chant dit Gregorien d’apres la notation neumatique. Paris, 1895. 256 p.

Dechevrens, А. (1895). Le rhythme du chant dit Gregorien d’apres la notation neumatique [The rhythm of the singing of Gregorian said after the neumatic notation],Paris. (in French).

 

Jammers E. Der Gregorianische Rhythmus Antiphonale Studien. Leipzig–Strassburg–Zuerich: Heitz & Co, 1937. 188 s.

Jammers, E. (1937). Der Gregorianische Rhythmus Antiphonale Studien [The Gregorian rhythm Antiphonale studies], Leipzig–Strassburg–Zuerich: Heitz & Co. (in German).

 

Nesladkova L. The professional and social characteristics of the Jewish population in the firstCzechoslovakRepublic.Prague: Czech Demography, 2009. 303 р.

Nesladkova, L (2009). The professional and social characteristics of the Jewish population in the firstCzechoslovakRepublic,Prague: Czech Demography. (in English).

 

Архівні джерела:

ДАТО (Державний архів Тернопільської області), ф. 294. Філія українського товариства “Просвіта” в м. Тернополі. Оп. 1. Спр. 2. Документи (протоколи загальних зборів членів читальні, звіти) про діяльність читальні “Просвіта” у с. Буцнево за 1902–1939 рр.). 73 арк.

Derzhavnyi arhiv Ternopilskoi oblasti [State archive of Ternopil region], fund 294. Ukrainian association “Prosvita” in the city ofTernopil, des. 1, case 2. The documents (minutes of the general meeting reading, reports) on the activities of reading room “Prosvita” in v. Butsnevo for the 1902–1939), 73 p. (in Ukrainian).

 

 

Газети:

Кедрин В. Українські інтерпеляції у соймі. Діло. 1938. 2 квітня. Ч. 73. С. 8.

Kedryn, V. (1938), Ukrainian interpellation in the Polish seim, Dilo [Work], April 2, part 73, p. 8. (in Ukrainian).

 

Діло. 1890. 1 листопада. Ч. 136. С. 6.

Dilo [Work] (1890), November 1, part 136, p. 6. (in Ukrainian).

 

Одесский листок. 1918. 2 марта.

Odesskуі listok [Odessa sheet] (1918), March 2. (in Russian).

 

Електронні ресурси (ресурси, що доступні тільки у мережі Інтернет):

-         назва сайту / прізвища та ініціали авторів;

-         рік публікації (у круглих дужках);

-         назва статті в перекладі (в лапках “  ”);

-         available at: зазначення повного URL публікації (http:// у посиланні може бути присутнім тільки у разі, якщо в адресі немає “www”);

-         (access date) у дужках дата звернення до джерела (важливо вказувати дату звернення до джерела, оскільки інтернет ресурси динамічні і часто не довговічні).

Приклад:

Штовба С. Д. Генетичний алгоритм вибору правил нечіткої бази знань, збалансованої за критеріями точності та компактності. Наукові праці Вінницького національного технічного університету. 2012. № 3. URL: http://praci.vntu.edu.ua/artikle/view/2335/2603 (дата звернення: 15.03.2012)

Shtovba, S. D. “Genetic algorithm selection rules fuzzi knowledge base, balanced by the criteria of accuracy and compactness”, Collected works ofVinnytsiaNationalTechnicalUniversity, no. 3, available at: http://praci.vntu.edu.ua/artikle/view/2335/2603 (access date March 15, 2012).

 

Влада очима історії : фотовиставка. URL: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/photogallery/gallery?galleryId=15725757& (дата звернення: 15.11.2017)

Power by the eyes of history: photo exhibition, available at: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/photogallery/gallery?galleryId=15725757& (access date 15. 11. 2017)

 

 

Матеріали конференцій:

-         прізвища та ініціали авторів (у транслітерації);

-         рік випуску (у круглих дужках);

-         назва статті у перекладі (в лапках “  ”);

-         назва збірника матеріалів конференції у транслітерації [назва в перекладі у квадратних дужках];

-         назва конференції у транслітерації [назва в перекладі у квадратних дужках] (або англійська назва для міжнародних конференцій);

-         місце і дата проведення конференції;

-         номера сторінок (рр. 10–13)

Приклад:

Гапонов Й.М. Лабораторне обладнання для дослідження цифрових систем автоматичного керування двигунами постійного струму: Збірник наукових праць Х Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів, 28–29 березня. 2012 р., Кременчук / Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Кременчук : КрНУ, 2012. С. 63–64.

Gaponov, Y.M. (2012). “The laboratory equipment for study of the automatic digital control systems of DC electric drives”, Elektromekhanichni ta enerhetychni systemy, metody modeliyvannia ta optymizatsii. Zbirnyk naukovykh prats X Mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii molodykh uchenykh i spetsialistiv [Elektromechanical and Energy Systems, Modeling and Optimization Methods. Conference proceedings of the 10 th International conference of students and young researches], Kremenchuk, KrNU, March 28–29, 2012, pp. 63–64. (in Ukrainian).

 

Автореферати дисертацій:

Іванов С. Н. Обґрунтування параметрів механічного відбору породам грунту виїмкових виробок при відпрацюванні лав зворотним ходом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02. Кременчук, 2007. 23 с.

Ivanov, S. N. (2007). “Substantiation of mechanical resistance parameters of mine workings with retreat driving of a longwall to above rocks”, Thesis abstract for Cand. Sc.: 05.15.02, Kremenchuk, 23 p. (in Ukrainian).

 

Дисертації

Семенов В. І. Математичне моделювання плазми : дис. ... канд. матем. наук : 06.11.08 / Київський національний університет ім. Т. Шевченка. Київ, 2008. 248 с.

Semenov, V. I. (2008). “Mathematical modeling of plasma”, The dissertation of the candidate of mathematical sciences: specials 06.11.08,KyivT. ShevchenkoNationalUniversity, Kyiv, 248 p. (in Ukrainian).

 

 

 

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.