DOI: https://doi.org/10.25128/2411-3271.19.1.30

ДО ПИТАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ ДИЗАЙНУ

Nataliia Serheieva

Анотація


У статті представлено спробу загального комплексного аналізу проблем дизайнерської термінології. В контексті особливостей умов її функціонування розглянуто низку лінгвістичних та позалінгвістичних чинників, які впливали на її становлення та розвиток. Закцентовано увагу на питаннях формування сучасної української термінології дизайну. З’ясовано, що найбільш дискурсивними з них залишаються аспекти семантичного змісту термінів. Для прикладу праналізовано такі поняття як “технічна естетика”, “арт-дизайн”, “етно-дизайн”, “еко-дизайн” та деякі інші. Основну ж увагу дослідження зосереджено на ключовому терміні “дизайн”, максимально можливих історичних та географічних межах його осмислення. В результаті встановлено, що, по суті, “дизайн” є означенням певного плану задуму – етапом розумової творчо-проектної діяльності до моменту реалізації чи створення нового.

Ключові слова


дизайн; термінологія дизайну; дизайн як наука

Повний текст:

PDF

Посилання


Boychuk, A.V. (2013). Prostanstvo dizayna [Design space ], Khar’kov: Nove slovo. (in Russian).

Hurko, O. V. (2008). “Lexicon of graphic design in the Ukrainian language of the late XX – early XXI century”, Thesis abstract for Cand. Sc.: 10.02.01, Dnipropetrovsk, 20 p. (In Ukrainian).

Danylenko, V. Ya. (2003). Dyzain [Design], Kharkiv: KhDADM. (in Ukrainian).

Minervin, G. B. and Shimko, V. T. (2004). Dizayn. Illyustrirovannyy slovar’-spravochnik [Design. Illustrated Dictionary-Directory], Moscow: Arkhitektura-S. (in Russian).

Yakovliev, M. I. (2004). Dyzain. Slovnyk-dovidnyk [Design. Dictionary-Directory], Kyiv: Feniks. (in Ukrainian).

Doroshenko, T. S. (2009). Velykyi kompleksnyi slovnyk ukrainskoi movy [Great comprehensive dictionary of the Ukrainian language]. Kharkiv: Torsinh plius. (in Ukrainian).

Koltun, O. V. (2018). Korotkyi slovnyk hretskykh i latynskykh morfem heohrafichnykh terminiv: Navchalne dovidkove vydannia [A short dictionary of Greek and Latin morphemes of geographical terms], Lviv: Paliturnyk. (in Ukrainian).

Lukov, V. A. (2007). Dizayn: tezariusnyy analiz: nauch. monografiya [Design: Thesaurus analysis]. Moscow: MGU. (in Russian).

Marianko, Ya. H. (2011). “Ukrainian terminology of design: processes of formation, formation, development”. Thesis abstract for Cand. Sc.: 10.02.01, Odesa, 24 p. (in Ukrainian).

Medvedev, V. Yu. (2007). Art design in the design world, Vestnik SPGUTD [Herald SPGUTD], no. 13, pp. 131–137. (in Russian).

Stankevych, M. (2013). Protodesign, concept and morphology of design, Narysy z istorii ukrainskoho dyzainu XX stolittia: zb. statei [Essays on the history of Ukrainian design of the twentieth century: a collection of articles], Kyiv: Feniks, pp. 122–131. (in Ukrainian).

Tuhareli, N. L. (1994). “Design terminology in the lexical system of the Russian language”, Thesis abstract for Cand. Sc.: 10.02.01, Moscow, 27 p. (in Russian).

Chuko Ch., Ping-Yu Ya. (2007) A discussion on the changes and progress of design-related terms. available at: http://www.sd.polyu.edu.hk/iasdr/proceeding/papers/Etymology%20and%20the%20Interplay%200f%20Design%20Terminology.pdf (In English).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бойчук А. В. Пространство дизайна: научно-популярное издание. Харьков : Нове слово, 2013. 367 с.

2. Гурко О. В. Лексика графічного дизайну в українській мові кінця ХХ – початку ХХІ століття: автореф. дис. … канд. філ. наук : 10.02.01. Дніпропетровськ, 2008. 20 с.

3. Даниленко В. Я. Дизайн : підручник. Харків : ХДАДМ, 2003. 320 с.

4. Дизайн. Иллюстрированный словарь-справочник / под общей редакцией Г. Б. Минервина, В. Т. Шимко. Москва : “Архитектура-С”, 2004. 288 с.

5. Дизайн. Словник-довідник / за ред. М. І. Яковлєва. Київ : Фенікс, 2010. 384 с.

6. Дорошенко Т. С. Великий комплексний словник української мови. Харків : Торсінг плюс, 2009. 768 с.

7. Колтун О. В. Короткий словник грецьких і латинських морфем географічних термінів: навчальне довідкове видання. Львів : Палітурник, 2018. 33 с.

8. Луков В. А. Дизайн : тезариусный анализ: науч. монография. Москва : МГУ, 2007. 129 с.

9. Мар’янко Я. Г. Українська термінологія дизайну: процеси становлення, формування, розвитку: автореф. дис. … канд. філ. наук : 10.02.01. Одеса, 2011. 24 с.

10. Медведев В. Ю. Арт-дизайн в мире дизайна. Вестник СПГУТД. Санкт-Петербург : СПГУТД, 2007. № 13. С. 131–137.

11. Станкевич М. Протодизайн, концепція і морфологія дизайну. Нариси з історії українського дизайну ХХ століття: зб. статей. Київ : Фенікс, 2012. С. 122–131.

12. Тухарели Н. Л. Терминология дизайна в лексической системе русского языка: автореф. дис. … канд. филологических наук : 10.02.01. Москва, 1994. 27 с.

13. Cheng Chuko, Yang Ping-Yu. A discussion on the changes and progress of design-related terms URL: http://www.sd.polyu.edu.hk/iasdr/proceeding/papers/Etymology%20and%20the%20Interplay%200f%20Design%20Terminology.pdf. (дата звернення 11. 12. 2018).Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.