ВПЛИВ ІДЕЇ ФІЛЬМУ НА ВИБІР ЖАНРУ: ФІЛЬМИ “УКРКІНОХРОНІКИ” 2014–2017 РОКІВ

Оlena Moskalenko-Vysotska

Анотація


У статті на прикладі фільмів Української студії хронікально-документальних фільмів періоду 2014–2017 років досліджено процес зміни ідейного спрямування фільму та його вплив на жанрове втілення кінострічки. В результаті аналізу жанрової дифузії виявлено безпосереднє художнє збагачення драматургії фільму. Розглянуто жанрові й тематичні особливості документальних кінострічок,, які через образне відображення життя, проектують онтологію вітчизняного соціуму. Охарактеризовано умови, за яких відбуваються
зміни жанру.


Ключові слова


жанр; документальний фільм; соціальна містерія; фільм-спостереження; фільм-відкриття; авторське рішенн; “Укркінохроніка”

Повний текст:

PDF

Посилання


Arkhiv DP “Ukrainska studiia khronikalno-dokumentalnykh filmiv” [Archive of the State Enterprise “Ukrainian Studio of Chronicle and Documentary Films”], fund. 1. Studio “Ukrkinochronika”, des. 14, case 22. Editing affair of the movie “Free People” Record of a conversation of the film’s editor О. Moskalenko with director Anna Yarovenko, 83 p. (in Ukrainian).

Briukhovetska, L. (2011), Kinomystetstvo: navch. posib. dlia stud. vyshch. navch. zakl [Cinematography: tutorial for students in higher education], Kyiv, Lohos. (in Ukrainian).

Bulavina, N. (2006), Art in the Networks of Globalization. The Ukrainian Version: of the “Reset”, Suchasne mystetstvo : nauk. zb [Contemporary Art: a scientific collected works], vol. 3, Kyiv, Institute of Problems of Contemporary Art, The national Academy of Arts of Ukraine, рр. 7–12. (in Ukrainian).

Hruba, A. (2016), The cinema about the oldest culture, Kino-Teatr, [Movie-Theater], no 6, р. 9. (in Ukrainian).

Myslavskyi, V. (2007), Kinoslovnyk. Terminy, vyznachennia, zharhonizmy [Dictionary of cinema. Terms, definitions, slang], Kharkiv, Kharkiv Museum of the City Manor. (in Ukrainian).

Nikolaichuk, N. (2016), Compositional thinking as a way of becoming an artist’s creative personality, Mystetstvoznavstvo Ukrainy [Art studies of Ukraine], Collection of Scientific Works,

Kyiv, Institute for Contemporary Arts at the National Academy of Arts of Ukraine], vol. 16, pp. 67–71. (in Ukrainian).

Rutkovskyi, A.G. (1985), “Principles and methods of genre analysis of the film”, The dissertation of the candidate of art studies, Specials 17.00.03. “Сinema and Television”, All-Russian State Institute of Culture, Moscow, 219 p. (in Russian).

Slobodian, M. (1972), Suchasnyi ukrainskyi dokumentalnyi film [Contemporary Ukrainian documentary] Kyiv, Naukova dumka. (in Ukrainian).

Chmil, H. (2000), Disciplinary Discourse of Screen Arts and the Formation of Individuality, Praktychna filosofiia ta pravovyi poriadok [Practical Philosophy and Legal Order], Collection of scientific articles, Kharkiv, Center for Educational Initiatives, рр. 308–314. (in Ukrainian).

Chmil, H. (2005), Cinema as a discipline of power discourse, Mystetski obrii 2004 [The Art of the Horizon] Almanac, Kyiv, Institute of Problems of Contemporary Art Academy of Arts of Ukraine,

vol. 7, рр. 217–223. (in Ukrainian).

Shergova, K. (2010), “Evolution of genres in documentary television movies”, Thesis abstract for Cand. Sc., Specials 17.00.03. “Сinema and Television”, Institute for Advanced Training of

Television and Radio Broadcasters, Moscow, 191 р. (in Russian).

Shershnova, K. (2013), “Transformation of Ukrainian documentary in the context of the development of modern television”, Materials of the XVIII International Scientific and Practical Internet Conference “Problems and Prospects for the Development of Science at the Beginning of the Third Millennium in the Commonwealth of Independent States”, available at: http://oldconf.neasmo.org.ua/node/9 (access January10, 2018).

Shyrman, R. (2015), Obdury mene! Mokiumentari v kino i na telebachenni [Fool me! Мokyumentari in cinema and on television], Kyiv, Kyiv National University of Culture and Arts,Institute of Film and Television. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Архів ДП “Українська студія хронікально-документальних фільмів”. – Ф. 1. Студія “Укркінохроніка”. – Оп. 14. – Спр. 22. Редакційна справа фільму “Вільні люди”: запис бесіди редактора фільму О. Москаленко з режисером Ганною Яровенко. – 83 арк.

2. Брюховецька Л. Кіномистецтво: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Лариса Брюховецька. – Київ : Логос, 2011. – 391 с.

3. Булавіна Н. Мистецтво в тенетах глобалізації. Український варіант: “перезавантаження” / Наталія Булавіна // Сучасне мистецтво : наук. зб. [редкол. : В. Д. Сидоренко (голова), О. О. Авраменко та ін.]. – Київ : Ін-т проблем сучас. мистец. НАМ України, 2006. – Вип. 3. – С. 7–12.

4. Груба А. Кіно про найдавнішу культуру / А. Груба // Кіно-Театр. – 2016. – № 6 (128). – С. 9.

5. Миславський В. Кінословник. Терміни, визначення, жаргонізми / В. Н. Миславський. – Харків : Харківський музей міської садиби, 2007. – 328 с.

6. Ніколайчук Н. Композиційне мислення як шлях становлення творчої особистості художника / Наталія Ніколайчук // Мистецтвознавство України : зб. наук. праць [редкол. В. Д. Сидоренко та ін.]. – Київ : Ін-т проблем сучас. мистец. НАМ України, 2016. – Вип. 16. – С. 67–71.

7. Рутковский А. Г. Принципы и методика жанрового анализа фильма : дисс. на соискание науч. степени канд. искусствоведения: спец. 17.00.03. “Киноискусство и телевидение” / А. Г. Рутковский. – Всероссийский государственный институт культуры. – Москва, 1985. – 219 c.

8. Слободян М. Сучасний український документальний фільм / М. І. Слободян. – К. : Наукова думка, 1972. – 234 с.

9. Чміль Г. Дисциплінарний дискурс екранних мистецтв і становлення індивідуальності / Г. П. Чміль // Практична філософія та правовий порядок: зб. наук. статей. [наук. ред. О. М. Кривуля]. – Харків : Центр Освітніх ініціатив, 2000. – С. 308–314.

10. Чміль Г. Кіно як дисциплінарний дискурс влади / Г. П. Чміль // Мистецькі обрії ’2004 : Альманах [гол. наук. ред. І. Д. Безгін]. – Київ : Ін-т проблем сучас. мистец. НАМ України, 2005. – Вип. 7. – С. 217–223.

11. Шергова К. А. Эволюция жанров в документальном телевизионном кино : автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. искусствоведения: спец. 17.00.03 “Киноискусство и телевидение” / К. А. Шергова. – Институт повышения квалификации работников телевидения и радиовещания. – Москва, 2010. – 191 c.

12. Шершньова К. Трансформація української документалістики в контексті розвитку сучасного телебачення // Матеріали ХVІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференція “Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД” / К. Шершньова – 2013. – Електронний ресурс. – Режим доступу : http://oldconf.neasmo.org.ua/node/9

13. Ширман Р. Обдури мене! Мок’юментарі в кіно і на телебаченні / Р. Н. Ширман. – Київ : Київський нац. університет культури і мистецтв, Інститут кіно і телебачення, 2015. – 204 c.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.