РОЛЬ ПЕДАГОГІЧНИХ КУРСІВ І КУРСІВ ЦЕРКОВНОГО СПІВУ В ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ ХОРОВОЇ КУЛЬТУРИ ВІННИЧЧИНИ НА МЕЖІ ХІХ–ХХ СТОЛІТЬ

Ninel Sizova

Анотація


У статті досліджено діяльність педагогічних курсів та курсів церковного співу, що були організовані на Вінниччині наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття за зразком київських літніх курсів. Розглянуто особливості методу викладання та визначено місце церковного співу в навчанні у церковно-приходських школах. Охарактеризовано основні дидактичні методи роботи курсів у Браїлові, Хмільнику, Тульчині, Соболівці.

Ключові слова


хорова культура Вінниччини; педагогічні курси; церковний спів; церковно-приходські школи; хоровий спів

Повний текст:

PDF

Посилання


Iskra, S. I. (2010), “Socio-cultural activity of the Roman Catholic Church in the context of the spiritual culture of Podillya” The dissertation of the candidate of art studies. Specials 26.00.01. “Theory and history of culture”, Mykola Lysenko Lviv National Musical Academy, Lviv, 208 p. (in Ukrainian).

Kalutska, N. B. (2001), “The artistic activity of Alexander Koshits in the context of music of the 20th century”, Thesis abstract for Cand. Sc. (Art Studies), 17.00.03, M. T. Rylsky Institute of Art Studies, Folklore Studies and Ethnology, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 21 p. (in Ukrainian).

Podol’skie eparchial’nye vedomosti [Podolsk diocesan lists] (1887), no. 9, February 23, pp. 27–104. (in Russian).

Podol’skie eparchial’nye vedomosti [Podolsk diocesan lists] (1893), no. 23, June 5, pp. 405–407. (in Russian).

Podol’skie eparchial’nye vedomosti [Podolsk diocesan lists] (1897), no. 29, July 20, pp. 760–764. (in Russian).

Podol’skie eparchial’nye vedomosti [Podolsk diocesan lists] (1897), no. 30, July 26, pp. 790–792. (in Russian).

Podol’skie eparchial’nye vedomosti [Podolsk diocesan lists] (1903), no. 31, August 16, pp. 857–862. (in Russian).

Podol’skie eparchial’nye vedomosti [Podolsk diocesan lists] (1898), no. 31–32, August 16, pp. 857–862. (in Russian).

Podol’skie eparchial’nye vedomosti [Podolsk diocesan lists] (1896), no. 33, August 20, pp. 790–791. (in Russian).

Podol’skie eparchial’nye vedomosti [Podolsk diocesan lists] (1890), no. 42, September 2, pp. 965–970. (in Russian).

Podol’skie eparchial’nye vedomosti [Podolsk diocesan lists] (1887), no. 43, September 4, pp. 969–977. (in Russian).

Rublieva, N. S. (2000), Liquidation in Ukraine of the hierarchy of the Roman Catholic Church (end of 1917–1937 years.), Z arkhiviv VUCHK–HPU–-NKVD–KHB [From the archives of the VUCHK-GPU-NKVD-KGB], no 2/4, pp. 313–330. (in Ukrainian).

Rudenko, L. G. (2010), “The role of the Kyiv Mohyla Academy and the Spiritual Academy in the development of choral art in Ukraine (based on their notebooks)”, Thesis abstract for Cand. Sc. (Art Studies), 17.00.03, M. T. Rylsky Institute of Art Studies, Folklore Studies and Ethnology, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 20 p. (in Ukrainian).

Cherkashyna, O. V. (2012), “Theater of Opera and Ballet and State Conservatory in Vinnytsa as the phenomena of national culture of the first half of the XX century”, Thesis abstract for Cand. Sc. (Art Studies), 26.00.01, National Academy of Cultural and Arts Management, Kyiv, 16 p. (in Ukrainian).

Shymansky, P. Y. (1999), “Musical life of Volhynia of 20–30th years of the twentieth century”, Thesis abstract for Cand. Sc. (Art Studies), 17.00.03, P. Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine, Kyiv, 16 p. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Іскра С. І. Соціокультурна діяльність Римо-католицької Церкви у контексті духовної культури Поділля: дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 26.00.01 “Теорія та історія культури” / С. І. Іскра – Львівська національна музична академія ім. М. В. Лисенка. – Львів, 2010. – 208 с.

2. Калуцка Н. Б. Мистецька діяльність Олександра Кошиця в контексті музики ХХ сторіччя: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 “Музичне мистецтво”/ Н. Б. Калуцка. – НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського – Київ, 2001. – 21 с.

3. Подольские епархиальные ведомости. – 1887. – № 9. – 23 февраля. – С. 27–104.

4. Подольские епархиальные ведомости. – 1893. – № 23. – 5 июня. – С. 405–407.

5. Подольские епархиальные ведомости. – 1897. – № 29. – 20 июля. – С. 760–764.

6. Подольские епархиальные ведомости. – 1897. – № 30. – 26 июля. – С. 790–792.

7. Подольские епархиальные ведомости. – 1903. – № 31. – 16 августа. – С. 857–862.

8. Подольские епархиальные ведомости. – 1898. – № 31–32. – 16 августа. – С. 857–862.

9. Подольские епархиальные ведомости. – 1896. – № 33. – 20 августа. – С. 790–791.

10. Подольские епархиальные ведомости. – 1890. – № 42. – 2 сентября. – С. 965–970.

11. Подольские епархиальные ведомости – 1887. – № 43. – 4 сентября. – С. 969–977.

12. Рубльова Н. С. Ліквідація в Україні ієрархії Римо-католицької церкви (кінець 1917–1937 рр.) / Н. С. Рубльова // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – 2000. – № 2/4. – С. 313–330.

13. Руденко Л. Г. Роль Києво-Могилянської та Духовної академій у розвитку хорового мистецтва України (за матеріалами їх нотозбірні): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 “Музичне мистецтво” / Л. Г. Руденко. – НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського – Київ, 2010. – 20 с.

14. Черкашина О. В. Театр опери та балету і Державна консерваторія у Вінниці як феномени національної культури першої половини XX ст.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 26.00.01 “Теорія та історія культури” / О. В. Черкашина. – Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – 16 с.

15. Шиманський П. Й. Музичне життя Волині 20–30-х років ХХ століття: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 “Музичне мистецтво” / П. Й. Шиманський. – Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського. – Київ, 1999. – 16 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.