ВИКОРИСТАННЯ ТРАДИЦІЙНОЇ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ МУЗИКИ В УКРАЇНСЬКОМУ АМАТОРСЬКОМУ ТЕАТРІ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Bohdan Vodіanyі

Анотація


У статті висвітлено питання використання традиційної інструментальної музики у виставах українського аматорського театру в період національно-культурного відродження кінця ХІХ – початку ХХ століття. Проаналізовано взаємозв’язки між етносоціальною функцією аматорського сценічного мистецтва і широким контекстом функціонування традиційних жанрів народної інструментальної музики.

Ключові слова


аматорський театр; традиційна інструментальна музика; театральні вистави; сценічне мистецтво; народна мистецька творчість

Повний текст:

PDF

Посилання


Andrianova, N. (1960), Shliakhy rozvytku ukrainskoho teatru [Ways of development of the Ukrainian theater], Kyiv, Znannia. (in Ukrainian).

Antonovych, D. (2001), Trysta rokiv ukrainskoho teatru (1619–1919) [Three hundred years of Ukrainian theater (1619–1919)], Lviv, Lviv I. Franko National University. (in Ukrainian).

Voloshin, I. (1960), P. K. Saksaganskiy – narodnyy artist SSSR [P. K. Saksaganskiy – People’s Artist of the USSR], Kyiv, State Publishing House of Fine Arts and Music Literature of the Ukrainian SSR. (in Russian).

Dorohykh, L. V. (1998), “Amateur art as a historical and cultural phenomenon (on materials of Ukraine of the second half of the XIX century.)”, Thesis abstract for Cand. Sc. (History of Ukraine), 17.00.01, Kyiv State University of Culture and Arts, Kyiv, 20 p. (in Ukrainian).

Dorohykh, L. (1998), Artistic amateurism as an element of life and everyday life of the population of Ukraine in the second half of the XIX century, Naukovi zapysky Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu im. M. Drahomanova: Sotsialno-humanitarni dystsypliny: Aktualni problemy suchasnoi kulturolohii [Scientific notes of the M. Drahomanov National Pedagogical University: Social and Humanitarian Disciplines: Actual Problems of Modern Culturology], Kyiv, M. Drahomanov National Pedagogical University, pp. 23–27. (in Ukrainian).

Kazymyrov, O. A. (1965), Ukrainskyi amatorskyi teatr (dozhovtnevyi period) [Ukrainian amateur theater (pre-October period)], Kyiv, Mystetstvo. (in Ukrainian).

Kendzerskiy, V. (1885), Malorusskiy teatr M. P. Starits’kogo v Voronezhe [Malorussky Theater of M. Starytsky in Voronezh], Saint Petersburg. (in Russian).

Korifei ukrainskoy stseny: [kritiko-biogr. ocherki] (s 8 portretami) [Coryphaeus of the Ukrainian scene: [critical-biogr. essays] (with 8 portraits)], (1901), Kyiv, Barskyi printing house. (in Russian).

Kropyvnytskyi, M. (1906), Tour in Halychyna in 1875, Nova hromada [New community], Kyiv, no. 9, pp. 59–60. (in Ukrainian).

Zagaykevych, M. (1958), Development of musical folklore in Western Ukraine in the nineteenth century, Narodna tvorchist ta etnohrafiia [Folk art and ethnography], no. 3, pp. 45–58. (in Ukrainian).

Rusova, S. (1901), K dvadtsatiletiyu ukrainskogo teatra [To the twentieth anniversary of the Ukrainian theater], no. 12, pp. 36–51. (in Russian).

Rylskyi, M. T. (1967), Ukrainskyi dramatychnyi teatr : narysy istorii : v 2 t. [Ukrainian Drama Theater: Essays on History: in 2 vol.], M. Rylsky Institute of Art Studies, Folklore and Ethnography, Kyiv, Naukova dumka, Vol. 1 pre-October period. (in Ukrainian).

Franko, I. (1982), Attention to the Galician-Russian theater, Franko I. Zibrannia tvoriv: u 50 t [Franko I. Collected Works: in 50 volumes.], Kyiv, Nauk. dumka, Vol. 33, pp. 18–24. (in Ukrainian).

Khai, M. (2007), Muzychno-instrumentalna kultura ukraintsiv (folklorna tradytsiia) [The Musical and Instrumental Culture of Ukrainians (Folklore Tradition)], Kyiv, Drohobych. (in Ukrainian).

Charnetskyi, S. Istoriia ukrainskoho teatru v Halychyni [The history of the Ukrainian theater in Halychyna], The fund “Learn my brothers”, from the printing house of the Shevchenko Scientific Society in Lviv. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Андріанова Н. Шляхи розвитку українського театру / Н. Андріанова. – К. : Знання, 1960. – 40 с.

2. Антонович Д. Триста років українського театру (1619–1919) / Дмитро Антонович. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2001. – 272 с.

3. Волошин И. П. К. Саксаганский – народный артист СССР / И. П. Волошин. – К. : Держ. вид-во образ. мист. і муз. літ. УРСР, 1960. – 47 с.

4. Дорогих Л. В. Аматорське мистецтво як історико-культурне явище (на матеріалах України другої половини XIX ст.): Автореф. дис... канд. іст. наук: cпец. 17.00.01 “Історія України” / Л. В. Дорогих. – Київський державний університет культури і мистецтв. – Київ, 1998. – 20 с.

5. Дорогих Л. Художнє аматорство як елемент повсякденного життя і побуту населення України у другій половині XIX ст. / Л. Дорогих // Наукові записки Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова: Соціально-гуманітарні дисципліни: Актуальні проблеми сучасної культурології. – К., 1998. – С. 23–27.

6. Казимиров О. А. Український аматорський театр (дожовтневий період) / О. А. Казимиров. – К. : Мистецтво, 1965. – 130 с.

7. Кендзерский В. Малорусский театр М. П. Старицького в Воронеже / В. Кендзерский. – СПб., 1885. – 41 с.

8. Корифеи украинской сцены: [критико-биогр. очерки] (с 8 портретами). – К. : Тип. Барского, 1901. – 192 с.

9. Кропивницький М. Гастролі у Галичині в 1875 році / М. Кропивницький // Нова громада. – Київ, 1906. – № 9. – С. 59–60.

10. Загайкевич М. Розвиток музичної фольклористики на Західній Україні в ХІХ ст. / М. Загайкевич // Народна творчість та етнографія. – 1958. – № 3. – С. 45–58.

11. Русова С. К двадцатилетию украинского театра / С. Русова // Русская мысль. – 1901. – № 12. – С. 36–51.

12. Український драматичний театр : нариси історії : в 2 т. / [відп. ред. М. Т. Рильський] ; Ін-т мистецтвознав., фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського. – К. : Наукова думка, 1967. – Т. 1 : Дожовтневий період. – 1967. – 519 с.

13. Франко І. Уваги про галицько-руський театр / І. Франко // Франко І. Зібрання творів: у 50 т. – К. : Наук. думка, 1982. – Т. 33. – С. 18–24.

14. Хай М. Музично-інструментальна культура українців (фолкльорна традиція) / М. Хай. – Київ – Дрогобич, 2007. – 537 с.

15. Чарнецький С. Історія українського театру в Галичині / С. Чарнецький. – Львів : Накладом фонду “Учітеся, брати мої” ; з друкарні Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові, 1934. – 258 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.