ВПЛИВ “ВІДЕНСЬКОЇ” КУЛЬТУРИ НА РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО МУЗИЧНОГО ТЕАТРУ В ГАЛИЧИНІ

Myroslava Novakovych

Анотація


У статті досліджено особливості розвитку русько-українського музичного театру в Галичині у першій половині та середині ХІХ століття. Розглянуто роль Відня як “культурного” та “інституційного вузла”, котрий сприяв поширенню соціальних структур, задіяних в організації музичного театрального життя. Охарактеризовано театральну творчість галицьких композиторів у контексті тогочасних тенденцій панівної культури Відня.

Ключові слова


австрійська культура; театральна музика; галицька оперета

Повний текст:

PDF

Посилання


Vytvytskyi, V. (2004), Starohalytska solna pisnia XIX stolittia [The old Galician solo song of the XIX century], Przemysl. (in Ukrainian).

Volynskyi, Y. (1957), Music in the performances of the Ukrainian amateur theater in Galicia in the late 40’s of the nineteenth century, Pytannia istorii i teorii muzyky [Questions of history and theory of music], Vol. 1, Lviv, pp. 51–70. (in Ukrainian).

Pylypovych, V. (2004), Hotel “Pid Provydinniam”. Repertuar ukrainskoho teatru v Peremyshli 1848–1849 rr. [Hotel “Pid Provydinnyam”. Repertoire of the Ukrainian Theater in Przemysl, 1848–1849], Przemysl, “Peremyska biblioteka”. (in Ukrainian).

Dalhauz, K. (2004), Romanticism and Biedermeier. About the characterization of the period of restoration in the history of music, Pratsi muzykoznavchoi komisii NTSh [Works of music research commission of Scientific Shevchenko Society], Translated by Germany Z. Zhmurkevych, Lviv, pp. 377–393. (in Ukrainian).

Zahaikevych, M. (1998), Mykhailo Verbytskyi: storinky zhyttia i tvorchosti: monohrafiia [Mykhailo Verbytsky: the pages of life and creativity: monograph], Lviv, Misioner. (in Ukrainian).

Lysko, Z. (1994), Pionery muzychnoho mystetstva v Halychyni [Pioneers of musical life in Galicia], arrangement, processing of the manuscript, introductory article V. Sivohip, Lviv Union of Composers, Lviv, New York, M. P. Kots Publishing House. (in Ukrainian).

Mazepa, T. (2003), “Austrian Theater in Lviv (1789–1872): history, musical repertoire, opera performance, cultural context”, Thesis abstract for Cand. Sc of Art Studies: 17.00.03 “Musical art”, National P. Tchaikovsky Music Academy of Ukraine, Kyiv, 16 p. (in Ukrainian).

Mazepa, T. (2003), Austrian Music and Drama Theater in Lviv, Musica Galiciana, Rzeszów, Vol. 7, pp. 31–41. (in Ukrainian).

Mikhaylov, A. (2009), Izbrannoe. Fenomenologiya avstriyskoy kul’tury [Selected. Phenomenology of Austrian Culture], Moscow, “Universitetskaya kniga”. (in Russian).

Slobodkin, G. S. (1985), Venskaya komediya ХІХ veka [A Viennese comedy of the XIX century], Moscow, Iskusstvo. (in Russian).

Franko, I. (1955), Russ-Ukrainian theater (Historical outlines), I. Franko. Tvory. Tom XVI. Literaturno-krytychni statti [I. Franko. Works. Volume 16. Literary and critical articles], Kyiv. (in Ukrainian).

Chaki, M. (2001), Ideologiya operetty i venskiy modern. Kul’turno-istoricheskiy ocherk [Opera’s Ideology and Vienna Modernism. Cultural and historical essay], Translated by Jerokhin V., Sankt-Petersburg, “Izdatelstvo imeni N. I. Novikova”. (in Russian).

Kudryk, B. (2001), Dzieje ukraińskiej muzyki w Galicji w latach 1829-1873 [History of Ukrainian music in Galicia in 1829–1873 years], Przemysl, South-East Research Institute in Przemysl. (in Polish).

Wypych-Gawrońska, A. (1991), Lwowski teatr operowy I operetkowy w latach 1872–1918 [Lviv Opera and operetta theater in the years 1872–1918], Kraków, UNIVERSITAS, Iss. 1. (in Polish).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Витвицький В. Старогалицька сольна пісня ХІХ століття / В. Витвицький. – Перемишль, 2004. – 157 с.

2. Волинський Й. Музика у виставах українського аматорського театру в Галичині у кінці 40-х років ХІХ ст. / Й. Волинський // Питання історії і теорії музики. – Вип. 1. – Львів, 1957. – С. 51–70.

3. Готель “Під Провидінням”. Репертуар українського театру в Перемишлі 1848–1849 рр. / [вступ та упор. В. Пилипович]. – Перемишль : “Перемиська бібліотека”, 2004. – 532 с.

4. Дальгауз К. Романтизм і бідермаєр. Про характеристику доби реставрації в історії музики / К. Дальгауз // Праці музикознавчої комісії НТШ / [пер. з нім. З. Жмуркевич]. – Львів, 2014. – С. 377–393.

5. Загайкевич М. Михайло Вербицький: сторінки життя і творчості : [монографія] / М. Загайкевич. – Львів : Місіонер, 1998. – 148 с.

6. Лисько З. Піонери музичного мистецтва в Галичині / З. Лисько ; [упоряд., опрац. рукопису, вступ. ст. В. Сивохіп] ; Львівська спілка композиторів. – Львів ; Нью-Йорк : Вид-во М. П. Коць, 1994. – 144 с.

7. Мазепа Т. Австрійський театр у Львові (1789–1872): історія, музичний репертуар, оперне виконавство, культурний контекст: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства: спец. 17.00.03 “Музичне мистецтво” / Т. Л. Мазепа. – Національна музична акадмія України ім. П. І. Чайковського. – К., 2003. – 16 с.

8. Мазепа Т. Австрійський музично-драматичний театр у Львові (1776–1872). (Спроба синтетичного аналізу діяльності) / Тереса Мазепа // Musica Galiciana. – Rzeszów, 2003. – T. 7. – S. 31–41.

9. Михайлов А. Избранное. Феноменология австрийской культуры. – М. : Университетская книга, 2009. – 391 с.

10. Слободкин Г. С. Венская комедия ХIХ века / Г. С. Слободкин. – М. : Искусство, 1985. – 223 с.

11. Франко І. Русько-український театр (Історичні обриси) / І. Франко // І. Франко. Твори. Т. XVI. Літературно-критичні статті. – Київ, 1955. – С. 231–245.

12. Чаки М. Идеология оперетты и венский модерн. Культурно-исторический очерк / [Перев. с нем. В. Ерохина]. – Санкт-Петербург : Изд-во им. Н. И. Новикова, 2001. – 348 c.

13. Kudryk B. Dzieje ukraińskiej muzyki w Galicji w latach 1829–1873 / B. Kudryk. – Przemyśl : Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu, 2001. – 140 s.

14. Wypych-Gawrońska A. Lwowski teatr operowy і operetkowy w latach 1872–1918 / A. Wypych-Gawrońska. – Kraków, UNIVERSITAS, 1991, wyd. I. – 407 s.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.