ВИДИ І ТИПИ АРХІТЕКТУРНО-ДЕКОРАТИВНОГО ОСВІТЛЕННЯ (ПІДСВІЧУВАННЯ)

Roman Vilhushynskyi, Maria Markovych

Анотація


У статті розглянуто основні види архітектурно-декоративного освітлення та охарактеризовано їх застосування залежно від масштабів завдань, що виконують світлодизайнер. Проаналізовано якісні та кількісні характеристики освітлення залежно від його призначення, джерел світла та освітлювальних устаткувань, що використовують при цьому. Встановлено, що всі ці методи дають змогу кардинально перетворити зовнішність будівлі, пам’ятників та монументів, парків чи скверів.

Ключові слова


освітлення; вид; тип; архітектура; проекти

Повний текст:

PDF

Посилання


Habrel, M. (2002), “Methodological foundations of urban spatial organization (for example, the Carpathian region of Ukraine)”, The dissertation of the Doctoral Technical Sciences. Specials 05.23.20 “Urban and territorial planning”, State Research Institute of Theory and History of Architecture and Urban Planning, Kyiv, 492 p. (in Ukrainian).

Kan, Luis (1969), Space and inspiration, Sovremennaya arkhitektura [Modern architecture], no. 2, pp. 12–18. (in Russian).

Klishch, O. A. (2012), Light technology as an artistic tool in shaping the image of the urban environment, Tradytsii ta novatsii u vyshchii arkhitekturno-khudozhnii osviti: nauk.-tekhn. zbirnyk [Tradition and innovation in higher architectural and artistic education: science-Techn. collection], Kharkiv, Kharkiv State Academy of Design and Arts, Iss. 2, pp. 109–111. (in Ukrainian).

Le Corbusier (1977), Architecture of the XX century, Translation from French by V. Zaitsev and V. Fryazinov, compiled by M. Tolmachev, editor S. Komarov, afterword by K. Topuridze, 2 edition, Moscow, Progress. (in Russian).

Le Corbusier (1970), Architecture of the XX century, Moscow, Progress. (in Russian).

Obolenskyi, N. V. (1997), Architectural Lighting, Svetotekhnika [Lighting technology], no. 6, pp. 2–8. (in Russian).

Posatskyi, B. S. (2007), Prostir mista i miska kultura (na zlami XX–XXI st.) [Space of the city and urban culture (at the turn of XX–XXI centuries)], Lviv, publisher of Lviv Polytechnic. (in Ukrainian).

Cherkes, B. S. (2006), “National identity in architecture community centers of capital cities in terms of ideological determination”, Thesis abstract for Doct. Sc. (Architecture), 18.00.01, Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv, 36 p.

Yatsiv, M. B. (2014), Features of the organization artificial lighting the sacred spaces of traditional and modern churches, Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”: Arkhitektura [Proceedings of the National University “Lviv Polytechnic”: Architecture], no. 793, pp. 217–224. (in Ukrainian).

Yatsiv, M. B. (2010), Conceptual principles of lighting design historic buildings and monuments, Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”: Arkhitektura [Proceedings of the National University “Lviv Polytechnic”: Architecture], no. 674: pp. 223–229. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Габрель М. М. Методологічні основи просторової організації містобудівних систем (на прикладі Карпатського регіону України): дисертація доктора техн. наук: спец. 05.23.20 “Містобудування та територіальне планування” / Габрель Микола Михайлович. – Державний НДІ теорії та історії архітектури і містобудування. – К., 2002. – 492 с.

2. Кан Луис. Пространство и вдохновение / Кан Луис // Современная архитектура. – 1969. – № 2. – С. 12–18.

3. Кліщ О. А. Світлові технології як художній засіб у формуванні образу міського середовища / О. Кліщ // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті: наук.-техн. збірник. – Харків : ХДАДМ, 2012. – Вип. 2. – С. 109–111.

4. Ле Корбюзье. Архитектура XX века / Ле Корбюзье ; [Перевод с французского В. Н. Зайцева и В. В. Фрязинова, сост. М. В. Толмачев, ред. С. Д. Комаров, послеслов. К. Т. Топуридзе]. – 2 изд. – М. : Прогресс, 1977. – 303 с.

5. Ле Корбюзье. Архитектура ХХ века / Ле Корбюзье. – М. : Прогресс, 1970. – 238 с.

6. Оболенский Н. В. Архитектурная светология / Н. В. Оболенский // Светотехника. – 1997. – № 6. – С. 2–8.

7. Посацький Б. С. Простір міста і міська культура (на зламі ХХ–ХХІ ст.) / Б. С. Посацький. – Львів : вид-во Львівської політехніки, 2007. – 208 с.

8. Черкес Б. С. Національна ідентичність в архітектурі громадських центрів столичних міст в умовах ідеологічної детермінації / автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. архітектури: спец. 18.00.01 “Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури” / Черкес Богдан Степанович. – Київський національний університет будівництва та архітектури. – К., 2006. – 36 с.

9. Яців М. Б. Особливості організації штучного освітлення сакральних просторів традиційної й сучасної церкви / М. Б. Яців // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: Архітектура. – 2014. – № 793. – С. 217–224.

10. Яців М. Б. Концептуальні засади світлового дизайну історичних будівель і пам’яток архітектури / М. Б. Яців // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: Архітектура. – 2010. – № 674. – С. 223–229.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.