ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ДИЗАЙНУ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТОРОВОГО СЕРЕДОВИЩА (НА ПРИКЛАДІ ПРИКАРПАТТЯ)

Volodymyr Shpilchak

Анотація


У статті розглянуто особливості розвитку екологічного дизайну в Івано-Франківській області. Виділено три напрями в екологічному дизайні, а саме: інтеграція міського середовища в природу і ландшафтних елементів в архітектуру; розвиток екологічних технологій, спрямованих на мінімізацію екологічної шкоди природі; збереження та інтеграція народного мистецтва, традицій у сучасне середовище і культуру. Проаналізовано ці напрями та їх роль у житловому середовищі. Встановлено основні тенденції розвитку екологічного дизайну в
ХХІ столітті.


Ключові слова


архітектурне середовище; ландшафтний елемент; народне мистецтво; дизайн;екологія

Повний текст:

PDF

Посилання


Haleta, O. V. (2011), Embankment urban areas of Western Ukraine as part of urban culture, Visnyk Prykarpatskoho universytetu. Mystetstvoznavstvo [Journal of Precarpathian University. Arts], Issue 21–22, pp. 75–81. (in Ukrainian).

Hromniuk, A. I. (2013), Ethnic style as an object of systematic reflection in the context of interior architecture on the territory of the industrial and post-industrial society, Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia: Naukovo-tekhn. zbirnyk [Modern problems of architecture and urban planning: Scientific and еngineering collection], Kyiv, KNUBA, Issue 33, pp. 36–48.

(in Ukrainian).

Dyda, I. (2011), Prospects of application in Ukrainian architecture of indigenous ecological principles of formation protection. Ecological thinking of architect, Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia: Naukovo-tekhn. zbirnyk [Modern problems of architecture and urban planning: Scientific and еngineering collection], Kyiv, KNUBA, Issue 27, pp. 34–39.

(in Ukrainian).

Dubinskyi, V. P. (2015), Ecoaesthetics – a new vision of ecological architecture, Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia: Naukovo-tekhn. zbirnyk [Modern problems of architecture and urban planning: Scientific and еngineering collection], Kyiv, KNUBA, Issue 55, pp. 135–141. (in Ukrainian).

Zemsrot, K. (2010), The picture of the city in the mirror changing economic, ideological and social and political influences, Visnyk natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”: “Arkhitektura” [Journal of National University “Lviv Polytechnic”, “Architecture”], No. 674, pp. 364–370. (in Ukrainian).

Zinov’yeva, O. S. (2013), Ecological thinking of architect, Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia: Naukovo-tekhn. zbirnyk [Modern problems of architecture and urban planning: Scientific and еngineering collection], Kyiv, KNUBA, Issue 34, pp. 125–128. (in Ukrainian).

Zviriuka, A. I. (2015), Historical and urban studies identify and health landscape monuments, Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia: Naukovo-tekhn. zbirnyk [Modern problems of architecture and urban planning: Scientific and еngineering collection], Kyiv, KNUBA, Issue 39, pp. 53–67. (in Ukrainian).

Kucheriavyi, V. P. (2001), Urboekolohiia: Pidruchnyk [Urban ecology: Textbook], Lviv, Svit.

(in Ukrainian).

Melnyk, U. V. (2015), “The artistic aspect renewal of urban historical environment of Ivano-Frankivsk region late XX and early XXI century” Thesis abstract for Cand. Sc. (Art), 26.00.01, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk, 16 p. (in Ukrainian).

Oliinyk, O. P., Hnatiuk, L. R. and Cherniavskyi V. H. (2011), Osnovy dyzainu interieru: navch. posibnyk [Basics of Design of Interior: teach. manual], Kyiv, National Aviation University.

(in Ukrainian).

Sazonova, Yu. F. (2013), Ecological and design means of harmonizing living environment, Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia: Naukovo-tekhn. zbirnyk [Modern problems of architecture and urban planning: Scientific and еngineering collection], Kyiv, KNUBA, Issue 34, pp. 548–559. (in Ukrainian).

Frankiv, R. B. and Fil, O. S. (2013), Lviv school of architecture in the context of the search for alternatives modernist aesthetics (late XX –early XXI cent.), Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia: Naukovo-tekhn. zbirnyk [Modern problems of architecture and urban planning: Scientific and еngineering collection], Kyiv, KNUBA, Issue 33, pp. 201–207. (in Ukrainian).

Yankovych, S. S. (2006), “Formation intermediate recreational spaces in the built environment”, Thesis abstract for Cand. Sc. (Architecture.), 18.00.01, Kharkiv, Kharkiv State Academy of Design and Arts, 20 p. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Галета О. В. Набережні території міст Західної України як елемент міської культури / О. Галета // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – 2011. –
Вип. 21–22. – С. 75–81.

2. Громнюк А. І. Етностиль як об’єкт системного осмислення в контексті формування архітектури інтер’єру на теренах індустріального і постіндустріального суспільства / А. І. Громнюк // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник. – К. : КНУБА, 2013. – Вип. 33. – С. 36–48.

3. Дида І. Перспективи застосування в українській архітектурі автохтонних екологічних принципів формування середовища. Екологічне мислення архітектора / І. Дида // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник. – К. : КНУБА, 2011. – Вип. 27. – С. 34–39.

4. Дубінський В. П. Екоестетика – нове бачення проблем екологічної архітектури / В. П. Дубінський // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. Збірник. – К. : КНУБА, 2015. – Вип. 55. – С. 135–141.

5. Земсрот К. Картина міста в дзеркалі мінливих економічних, світоглядних і суспільно-політичних впливів / К. Земсрот // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : “Архітектура”. – №. 674. – 2010. – С. 364–370.

6. Зінов’єва О. С. Екологічне мислення архітектора / О. С. Зінов’єва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник. – К. : КНУБА, 2013. – Вип. 34. –
С. 125–128.

7. Звірюка А. І. Історико-містобудівні дослідження виявлення та охорони ландшафтних памяток / А. І. Звірюка // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник. – К. : КНУБА, 2015. – Вип. 39. – С. 53–67.

8. Кучерявий В. П. Урбоекологія: підручник. – Львів : Світ, 2001. – 440 с.

9. Мельник У. В. Художній аспект оновлення міського історичного середовища Івано-Франківщини кінця ХХ – початку ХХІ століття: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства / У. В. Мельник. – Івано-Франківськ, 2015. – 16 с.

10. Олійник О. П. Основи дизайну інтер’єру: навч. посібник / О. П. Олійник, Л. Р. Гнатюк, В. Г. Чернявський. – К. : НАУ, 2011. – 228 с.

11. Сазонова Ю. Ф. Екодизайнерські засоби гармонізації житлового середовища / Ю. Ф. Сазонова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник. – К. : КНУБА, 2013. – Вип. 34. – С. 548–559.

12. Франків Р. Б. Львівська архітектурна школа в контексті пошуків альтернативи модерністській естетиці (кінця ХХ – поч. ХХІ ст.) / Р. Б. Франків, О. С. Філь // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник. – К. : КНУБА, 2013. –
Вип. 33. – С. 201–207.

13. Янкович С. С. Формування проміжних рекреаційних просторів в архітектурному середовищі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архітектури / С. С. Янкович. – Харків, 2006. – 20 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.