ВОКАЛЬНІ ЖАНРИ КНЯЖОЇ ДОБИ НА СТОРІНКАХ “ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ” МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО

Bohdan Kindratiuk

Анотація


У статті вперше досліджено “Історію української літератури” М. Грушевського як джерело відомостей про вокальні жанри княжої доби. Розглянутий матеріал з фольклору, писемної словесності, зокрема епосу, народної християнської поезії, легенд, полемічних праць інтерпретовано й уводиться в науковий обіг. Охарактеризовано давнє побутування в житті народу сольного й гуртового співу, його функції, виконавське мистецтво тощо.

Ключові слова


“Історія української літератури”; М. Грушевський; вокальні жанри; княжа доба

Повний текст:

PDF

Посилання


Hrytsa, S. (1979), Melos ukrainskоi narodnoi еpiky [Melos of Ukrainian folk epics], Kyiv, Naukova dumka. (in Ukrainian).

Hrushеvskyi, М. (1993), Іstoria ukrainskoi lіteratury [History of Ukrainian Literature: in 6 volumes, 9 books, Vol. 1], compilation by Vasyl Yaremenko, preface by Peter Kononenko, notes by Lydia Dunaevska, Kyiv, Lybid. (in Ukrainian).

Hrushеvskyi, М. (1993), Іstoria ukrainskoi lіteratury [History of Ukrainian Literature: in 6 volumes, 9 books, Vol. 2], compilation by Vasyl Yaremenko, notes by Stanislav Rosovetskyi, Kyiv, Lybid. (in Ukrainian).

Hrushеvskyi, М. (1993), Іstoria ukrainskoi lіteratury [History of Ukrainian literature: in 6 volumes, 9 books, Vol. 3], compilation by V. Yaremenko, notes by S. Rosovetskyi, Kyiv, Lybid. (in Ukrainian).

Hrushеvskyi, М. (1994), Іstoria ukrainskoi lіteratury [History of Ukrainian Literature: in 6 volumes, 9 books, Vol. 4, book. 1: Storytelling in late feodal and transitional centuries XIII–XVII], compilation. Elena Talanchuk, notes Stanislav Rosovetskyi, Kyiv, Lybid. (in Ukrainian).

Hrushеvskyi, М. (1994), Іstoria ukrainskoi lіteratury [History of Ukrainian Literature: in 6 volumes, 9 books, Vol. 4, book. 2: Storytelling in late feodal and transitional centuries XIII–XVII], compilation by Lubov Kopanytsya, notes by Stanislav Rosovetskyi, Kyiv, Lybid. (in Ukrainian).

Dunaievska, L. (1993), “Prymitky” [Notes], Іstoria ukrainskoi lіteratury, [History of Ukrainian Literature, Vol. 1], compilation V. Yaremenko, notes by P. Коnоnеnkо, Кyiv, Lybіd, pp. 369–387. (in Ukrainian).

Кіndratiuk, B. (2016), “Іstoria Ukrainskoi Lіteratury” Мykhаila Hrushеvskoho yak Orhаnоlоhіchnе dzhеrеlо [“History of Ukrainian Literature” by Mykhailo Hrushevskyi as organologic source], Science editor Yuri Yasinovskiy, monograph, Ivano-Frankivsk, publishing Prykarpat. V. Stefanyk national University. (in Ukrainian).

Кіndratiuk, B. (2016), Bell-ringing on the pages of “History of Ukrainian Literature” by M. Hrushevskyi, Ukrainska muzyka [Ukrainian music], Lviv, vol. 3 (21), pp. 5–17. (in Ukrainian).

Кіndratiuk, B. (2017), Medieval music in the pages of “History of Ukrainian Literature” by M. Hrushevskyi], Ukrainska muzyka [Ukrainian music], Lviv, vol. 1 (23), pp. 5–15. (in Ukrainian).

Rоsоvеtskyi, S. (1993), “Prymitky” [Notes], Іstoria ukrainskoi lіteratury [History of Ukrainian Literature: in 6 volumes, 9 books, Vol. 3], compilation by V. Yaremenko, notes by S. Rosovetskyi, Kyiv, Lybid, pp. 257–278. (in Ukrainian).

Yasіnovskyi, Yu. (2001), Folk songs and musical art, Іstoria ukrainskoi kultury [History of Ukrainian culture: In 5 volumes, Vol. 2, Ukrainian culture of XIII – first half of the XVII century], redaction by Isayevych Y., Yasinovskyi Y., Voytovych L., and others, Kyiv, Naukova dumka, pp. 322–333. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Грица С. Мелос української народної епіки / Софія Грица. – К. : Наук. думка, 1979. – 248 с.
2. Грушевський М. Історія української літератури: у 6-ти томах, 9 кн. – Т. 1 / [упоряд. В. Яременко ; передм. Петро Кононенко; приміт. Л. Дунаєвська] / Михайло Грушевський. – К. : Либідь, 1993. – 392 с.
3. Грушевський М. Історія української літератури: у 6-ти томах, 9 кн. – Т. 2 / [упоряд. В. Яременко ; приміт. С. Росовецький] / Михайло Грушевський. – К. : Либідь, 1993. – 264 с.
4. Грушевський М. Історія української літератури: у 6-ти томах, 9 кн. – Т. 3 / [упоряд. В. Яременко ; приміт. С. Росовецький] / Михайло Грушевський. – К. : Либідь, 1993. – 285 с.
5. Грушевський М. Історія української літератури: у 6-ти томах, 9 кн. – Т. 4, кн. 1: Усна творчість пізніх княжих і переходових віків ХІІІ–XVII / [упоряд. О. Таланчук ; приміт. С. Росовецький] / Михайло Грушевський. – К. : Либідь, 1994. – 336 с.
6. Грушевський М. Історія української літератури: у 6-ти томах, 9 кн. – Т. 4, кн. 2: Усна творчість пізніх княжих і переходових віків ХІІІ–XVII / [упоряд. Л. Копаниця ; приміт. С. Росовецький] / Михайло Грушевський. – К. : Либідь, 1994. – 320 с.
7. Дунаєвська Л. Примітки / Лідія Дунаєвська // Грушевський М. Історія української літератури: у 6-ти томах 9 кн. – Т. 1 / [упоряд. В. Яременко ; авт. передм. П. Кононенко; приміт. Л. Дунаєвська]. – К. : Либідь, 1993. – С. 369–387.
8. Кіндратюк Б. “Історія української літератури” Михайла Грушевського як органологічне джерело / Богдан Кіндратюк ; [наук. ред. Ю. Ясіновський] : монографія. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2016. – 192 с.
9. Кіндратюк Б. Дзвонарство на сторінках “Історії української літератури” Михайла Грушевського / Богдан Кіндратюк // Українська музика: щоквартальник. – Львів, 2016. – Чис. 3 (21). – С. 5–17.
10. Кіндратюк Б. Середньовічні музики на сторінках “Історії української літератури” Михайла Грушевського / Богдан Кіндратюк // Українська музика. – Львів, 2017. – Чис. 1 (23). – С. 5–15.
11. Росовецький С. Примітки / Станіслав Росовецький // Грушевський М. Історія української літератури: у 6-ти томах, 9 кн., т. 3 / [упоряд. В. Яременко ; приміт. С. Росовецький]. – К. : Либідь, 1993. – С. 257–278.
12. Ясіновський Ю. Пісенний фольклор і музичне мистецтво / Юрій Ясіновський // Історія української культури: у 5-ти т. – Т. 2: Українська культура ХІІІ – першої половини
ХVІІ століть / [редкол. тому Я. Ісаєвич, Ю. Ясіновський, Л. Войтович та ін.]. – К. : Наук. думка, 2001. – С. 322–333.

 Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.